28 nov. 2011

Orpheus tam pulchre canebat...


(...) tam pulchre canebat ut non solum bestiae ferae ad eum accurrerent, verum etiam rapida flumina consisterent (...) 

(...) cantaba tan fermosamente que non só os animais salvaxes acudían onda el, senón tamén os rápidos ríos detiñan o seu cauce (...)

Imaxe: Flickr

No hay comentarios: